sportska dvorana Žatika 

 JUMP nagrada

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da sudjelujete na trećem izdanju dodjele sportskih JUMP nagrada. JUMP nagrade se uvode kako bi se istaknuli i nagradili pojedinci te organizacije u svim društvenim sferama koji svojim radom i projektima promiču i unapređuju sport.

JUMP SPORTSKA nagrada dodjeljuje se u 7 kategorija:

1. Sportski turizam

Najbolji primjeri povezivanja turističke ponude sa sportskim aktivnostima u svrhu promocije Republike Hrvatske i zdravog života.

2. GRAD SPORTA

Općine, gradovi i županije koji su ulaganjima i razvojem sportske infrastrukture pozitivno utjecali na kvalitetu života svojih građana.

3. Inovacije u sportu

Učinkovita primjena novih tehnologija i kreativnih rješenja u radu sa sportašima i klubovima.

4. Društveno odgovorno poslovanje

Nagrada za pojedinca, organizaciju ili tvrtku čiji rad potiče na bavljenje sportom za sve pripadnike društva te inkluziju.

5. Sportski marketing

Marketinške kampanje u kojima su tvrtke i brendovi kroz uspješnu suradnju sa sportskom zajednicom nadahnuli druge sportaše, navijače i zadobili publiku.

6. Sportski događaji („eventi“)

Događanja čiji je naglasak na sport i aktivni način života, a koja su primjeri učinkovite organizacije, odličnog odaziva i ostvarenih željenih rezultata.

7. Sport Online

Kreativno i učinkovito korištenje društvenih mreža od strane sportaša ili klubova za online komunikaciju. Nakon odabira finalista, osvajačicu, osvajača ili osvajače ove nagrade bira se kroz glasovanje otvoreno za javnost.

Proces odabira

Proces se odvija u dvije faze. U prvoj fazi žiri ocjenjuje pisane prijave u kojoj je naveden značaj i ključne značajke projekata koji kandidiraju za nagrade po kategorijama te odabire 3 finalista za svaku od njih. U drugoj fazi, članovi žirija zajedničkim ocjenjivanjem utvrđuju konačni poredak u svakoj od kategorija. Glavne, ali ne i jedine, stavke prema kojima se projekti ocjenjuju su: kreativnost, značaj/doseg te ostvareni rezultat.

Prijave

Projekti se prijavljuju u tekstualnom obliku gdje je istog potrebno opisati s fokusom na gore navedene glavne stavke ocjenjivanja, ali je moguće priložiti i video sažetak/priloge te poveznice na online materijale.

PRIJAVITE SE ZA JUMP NAGRADU

GDPR* (obavezno polje unosa - mora se prihvatiti da bi se poslao mail)

Sports Hall Žatika 

 JUMP reward

We are pleased to invite you to participate in the second edition of the sports JUMP awards. JUMP awards were introduced in order to draw attention to and reward individuals and organizations from all social spheres that promote and improve sports through their work and projects. 

THE JUMP SPORTS AWARDS ARE GIVEN IN 7 CATEGORIES:

1. Sports tourism

The best examples of connecting tourist offers and sports activities with the purpose of promoting the Republic of Croatia and a healthy life.

2. Sport infrastructure in cities

Municipalities, towns and counties that have positively impacted the quality of life of their citizens by investing in and developing sport infrastructure.

3. Innovations in sport

The efficient application of new technologies and creative solutions when working with athletes and clubs.

4. Corporate social responsibility

An award for an individual, organization or company whose work inspires all members of society to take part in sports as well as inclusion.

5. Sports marketing

Marketing campaigns in which companies and brands successfully work with the sports community to inspire other athletes, fans, and win over the public.

6. Sports events

Events with an emphasis on sports and an active lifestyle, which are examples of effective organization, excellent response and achieving the desired results.

7. Sport Online

Creative and efficient use of social networks by athletes or clubs for online communication. After selecting the finalists, the winner of this award will be chosen by the public through a voting process.

The selection process

The selection process takes place in two phases. In the first phase, the jury evaluates the written applications detailing the significance and key features of the projects that are in the running for the awards. They then select 3 finalists for each category. In the second phase, the members of the jury determine the final order in each of the categories through joint assessment. The main, but not the only, items based on which the projects are evaluated are the following: creativity, significance/ reach, and achieved results.

Submissions

The projects are submitted in a text format and should be described based on the above mentioned main evaluation items. It is also possible to attach a video summary / attachments as well as the links to the online materials.

APPLY TO RUN AWARD

GDPR* (required input field)

Share This